Auto afhankelijkheid

Woningbouw en mobiliteit hebben elkaar nodig

De huisvestingsvraag en woningbouwopgave bedragen tot en met 2030 meer dan 100.000 nieuwe woningen per jaar. De huishoudens die in deze huizen gaan wonen hebben ieder voor zich een mobiliteitsbehoefte. Wil je deze onafwendbare, nieuwe mobiliteit ook nog eens in lijn houden met het behalen van klimaatdoelen, dan vereisen deze opgaven een uitermate slimme visie op de ruimtelijke inrichting. De driehoek woningbouw, mobiliteit en ruimtelijke ordening is essentieel. Mobiliteit helpt woningbouw met een goede en verantwoorde verkeersafwikkeling voor de nieuwe woongebieden. Door woningbouw kan het gehele aanbod van mobiliteitsvoorzieningen op een hoger peil komen. Cruciaal om deze kansen te verzilveren is een visierijke ruimtelijke ordening en de rol van het ontwerp. In deze LVM notitie wordt geschetst hoe woningbouw en mobiliteit te combineren.

Woningbouw en mobiliteit hebben elkaar nodig Read More »

Hoe kunnen we de mobiliteitstransitie versnellen?

Je kunt in ons land nog nauwelijks aan de mobiliteitstransitie werken. Er liggen wel veel rapporten en concepten, en veel professionals praten al een aantal jaren over smart hubs, Mobility as a service, rechtvaardiger transportprijzen en mulitmodale mobiliteitssystemen maar per saldo gebeurt er in de uitviering niet veel. Deze notitie beschrijft hoe dat komt. Maar belangrijker: in deze notitie valt te lezen hoe versnelling van de mobiliteitstransitie te realiseren valt.

Hoe kunnen we de mobiliteitstransitie versnellen? Read More »

Alle bestemmingen bereikbaar voor iedereen: waarom is dat nu niet zo en hoe organiseren we dat goed?

Het idee dat we serieuze bereikbaarheidsproblemen hebben, groeit momenteel sterk. Een snelle blik op de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de komende nationale verkiezingen op 22 november laat dit zien. Waarom zijn niet alle noodzakelijke en gewenste bestemmingen bereikbaar voor iedereen en hoe organiseren we dat wél goed? Deze antwoorden geeft de 11e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit, LVM.

Alle bestemmingen bereikbaar voor iedereen: waarom is dat nu niet zo en hoe organiseren we dat goed? Read More »

De fiets als motor op de kortere afstand: van achterblijvers in het peloton tot koplopers

Fietsen is populairder, wordt steeds populairder maar is nog niet een kern in onze mobiliteit. Wij vinden dat de fiets in al zijn verschijningvormen de motor van het toekomstige klimaat neutrale mobiliteitssysteem moet worden voor de kortere afstanden. Dan moet er nog veel gebeuren, vooral daar waar het fietsen achterblijft. Dat vraagt investering, aanmoediging, maar ook op plekken ontmoediging van niet- noodzakelijk autogebruik. De aandacht en de strategie voor dit alles staat centraal in deze notitie.

De fiets als motor op de kortere afstand: van achterblijvers in het peloton tot koplopers Read More »

Stedelijke mobiliteit schiet dubbel tekort: zeven verbeterpunten

De 8e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over twee belangrijke tekortkomingen in de stedelijke opgave rond personenmobiliteit en zeven verbeterpunten daarvoor. Nog afgezien van klimaat, schiet het mobiliteitssysteem in onze stedelijke gebieden op twee manieren tekort. Enerzijds bezwijkt het systeem in de dichtbevolkte delen onder een enorme druk. Anderzijds levert het in de dunner bevolkte delen niet wat het zou moeten leveren, namelijk bereikbaarheid; voor iedereen en op ieder moment. Dat kan en moet anders.

Stedelijke mobiliteit schiet dubbel tekort: zeven verbeterpunten Read More »

Duurzame mobiliteit bereiken vraagt om sanering van verkeerde praktijken

Binnen een halve eeuw zijn we een volstrekte auto- afhankelijkheid ingerommeld en daarmee in een onmogelijke positie terechtgekomen: mensen kopen en rijden een auto, terwijl ze dat misschien niet willen of kunnen. 97% van het huidige wagenpark rijdt nog fossiel waardoor fossiele emissie nog 20 jaar domineert. Sneller dan nu moet elektriciteit uit duurzame bronnen komen en hebben we duurzaam en sociaal aanvaardbaar gewonnen grondstoffen nodig voor de productie van de batterijen. Deze notitie kijkt het monster in de bek: we houden zélf de versnelling tegen door verkeerde praktijken en denkframes. Het goede nieuws: Die kunnen we dus ook zelf tegengaan. Een saneringsvoorstel voor 16 verkeerde praktijken

Duurzame mobiliteit bereiken vraagt om sanering van verkeerde praktijken Read More »