Klimaatopgave voor mobiliteit

Een écht duurzame auto kopen, kan dat wel?

Als jonge, milieubewuste toekomstig autobezitter willen we graag een écht duurzame auto kunnen kopen. Het huidige aanbod schiet daarin echter ernstig tekort. Dat kan en moet veel beter. In deze notitie bespreken we een zestal punten waarop we denken dat er flinke verbeteringen mogelijk en nodig zijn: aerodynamica, gewicht en omvang, over-motorisering, integratie en efficiëntie, batterijsamenstelling en repareerbaarheid en recycling. Hieruit volgen een aantal aanbevelingen voor consumenten, overheden en autofabrikanten, opdat we in de toekomst allemaal een meer verantwoorde keuze kunnen maken.

Een écht duurzame auto kopen, kan dat wel? Read More »

Hoe kunnen we de mobiliteitstransitie versnellen?

Je kunt in ons land nog nauwelijks aan de mobiliteitstransitie werken. Er liggen wel veel rapporten en concepten, en veel professionals praten al een aantal jaren over smart hubs, Mobility as a service, rechtvaardiger transportprijzen en mulitmodale mobiliteitssystemen maar per saldo gebeurt er in de uitviering niet veel. Deze notitie beschrijft hoe dat komt. Maar belangrijker: in deze notitie valt te lezen hoe versnelling van de mobiliteitstransitie te realiseren valt.

Hoe kunnen we de mobiliteitstransitie versnellen? Read More »

Een pad naar verduurzaming: hoe krijgen we de zwaarste voertuigen duurzaam?

De zwaarste weg-, spoor- en watervoertuigen zijn in ons land goed voor 13,6 Mton CO2-uitstoot op een totale uitstoot van 29,6 Mton (2022). Dat is meer dan 40%. De verduurzaming van voertuigen in deze sector blijft achter. Een studie van het Laboratorium Duurzame Mobiliteit inventariseert de belemmeringen voor verduurzaming in zes zware transportsectoren. En biedt ook oplossingen, met name in de regelgeving en samenwerking.

Een pad naar verduurzaming: hoe krijgen we de zwaarste voertuigen duurzaam? Read More »

De fiets als motor op de kortere afstand: van achterblijvers in het peloton tot koplopers

Fietsen is populairder, wordt steeds populairder maar is nog niet een kern in onze mobiliteit. Wij vinden dat de fiets in al zijn verschijningvormen de motor van het toekomstige klimaat neutrale mobiliteitssysteem moet worden voor de kortere afstanden. Dan moet er nog veel gebeuren, vooral daar waar het fietsen achterblijft. Dat vraagt investering, aanmoediging, maar ook op plekken ontmoediging van niet- noodzakelijk autogebruik. De aandacht en de strategie voor dit alles staat centraal in deze notitie.

De fiets als motor op de kortere afstand: van achterblijvers in het peloton tot koplopers Read More »

Stedelijke mobiliteit schiet dubbel tekort: zeven verbeterpunten

De 8e notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit gaat over twee belangrijke tekortkomingen in de stedelijke opgave rond personenmobiliteit en zeven verbeterpunten daarvoor. Nog afgezien van klimaat, schiet het mobiliteitssysteem in onze stedelijke gebieden op twee manieren tekort. Enerzijds bezwijkt het systeem in de dichtbevolkte delen onder een enorme druk. Anderzijds levert het in de dunner bevolkte delen niet wat het zou moeten leveren, namelijk bereikbaarheid; voor iedereen en op ieder moment. Dat kan en moet anders.

Stedelijke mobiliteit schiet dubbel tekort: zeven verbeterpunten Read More »

Duurzame mobiliteit bereiken vraagt om sanering van verkeerde praktijken

Binnen een halve eeuw zijn we een volstrekte auto- afhankelijkheid ingerommeld en daarmee in een onmogelijke positie terechtgekomen: mensen kopen en rijden een auto, terwijl ze dat misschien niet willen of kunnen. 97% van het huidige wagenpark rijdt nog fossiel waardoor fossiele emissie nog 20 jaar domineert. Sneller dan nu moet elektriciteit uit duurzame bronnen komen en hebben we duurzaam en sociaal aanvaardbaar gewonnen grondstoffen nodig voor de productie van de batterijen. Deze notitie kijkt het monster in de bek: we houden zélf de versnelling tegen door verkeerde praktijken en denkframes. Het goede nieuws: Die kunnen we dus ook zelf tegengaan. Een saneringsvoorstel voor 16 verkeerde praktijken

Duurzame mobiliteit bereiken vraagt om sanering van verkeerde praktijken Read More »

autoband op wereldbol

Het klimaatbeleid voor mobiliteit moet systematischer, ambitieuzer, en rechtvaardiger

Mobiliteit blijft achter als het gaat om het behalen van resultaten in de klimaatuitdaging. Dat meldt ook de nieuwe regering (Rutte IV) in het Regeerakkoord: “in de transportsector is de uitstoot sinds 1990 het minste afgenomen, en inclusief luchtvaart en scheepvaart is deze zelfs toegenomen”. In deze tweede notitie van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit stellen we dat het huidige mobiliteitssysteem niet systematisch, ambitieus en rechtvaardig is. Tegelijkertijd geven we onderbouwd aan hoe het wel kan. We presenteren zodoende een scenario om in 2050 95% CO2-reductie in het vervoer over land te bereiken ten opzichte van het basisjaar 1990.

Het klimaatbeleid voor mobiliteit moet systematischer, ambitieuzer, en rechtvaardiger Read More »

Versnelling in aanschaf elektrische auto’s is essentieel en ook mogelijk

Zorg er zo snel mogelijk voor dat er meer nieuwe en gebruikte volledig elektrische auto’s beschikbaar komen voor de huishoudens met minder hoge inkomens. Dat is mogelijk via nieuwe arrangementen en additionele inkomstenbronnen. Dit pleidooi wordt wetenschappelijk onderbouwd in de eerste ‘notitie’ van het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit, LVM, waarin ideen van studenten met ondersteunig van professionals worden uitgewerkt.

Versnelling in aanschaf elektrische auto’s is essentieel en ook mogelijk Read More »